IPA Alkohol Isopropylowy koncentrat 5L - odtłuszcza lakier

IPA Alkohol Isopropylowy koncentrat 5L- odtłuszcza lakier, usuwa woski powłoki

IPA Cleaner - Alkohol izopropylowy "IPA" do renowacji lakieru. Usuwa pozostałości past polerskich. Odtłuszcza przed aplikacją wosków. Rozcieńczalny wodą.

79,90 zł
Brutto

 

Polityka prywatności

 

Warunki dostawy

 

Regulamin sklepu

IPA Cleaner - to alkohol izopropylowy tzw. "IPA", który często wykorzystywany jest przy renowacjach lakieru, w celu usunięcia pozostałości past polerskich. Spryskanie i przetarcie powierzchni tym preparatem pozwala Nam "sprawdzić" efekty Naszej pracy.

Odtłuszczenie jest WSKAZANE przed nakładaniem jakichkolwiek wosków czy powłok. 

Zalecane rozcieńczenie to 1:1 z wodą destylowaną, co daje Nam 2L gotowego płynu. 

Rada Detailera:
Za pomocą spryskiwacza rozprowadz produkt po elemencie i wytrzyj za pomocą mikrofibry.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy: H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia- i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. P305+351 +338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostroznie plukac woda prez Kilka minut. Wyjąć soczewki Kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 +313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Opis

Pojemność - cecha
5L

Zobacz także

Komentarze (0)