Zasady zwrotów

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru lub od daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie, weszła w posiadanie tego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować sprzedawcę o swojej decyzji w sposób jednoznaczny, na przykład za pomocą pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Możesz napisać tę informację samodzielnie lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jeśli taki został dostarczony przez sprzedawcę.

W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Jednakże, jeśli wybrałeś sposób dostawy innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, to nie zostaną zwrócone dodatkowe koszty związane z tym wyborem.

Zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem płatności.

Wzór odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

Pełna nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby przedsiębiorcy

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

………………………

Podpis konsumenta

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)